Boost for Gaelic

0
575

[Gaelic version below] Children learning Gaelic are set to benefit from new projects to help their studies.

Speaking at a summit on Gaelic Medium Education in Edinburgh today, Minister for Scotland’s Languages Alasdair Allan said six Gaelic education projects will share £90,000.

These projects include:

  • summer schools in Gaelic communities for trainee teachers
  • new research on how best to support pupils with additional needs
  • the development of prelim exam papers in Gaelic.

Minister for Learning and Scotland’s Languages Alasdair Allan said:

“Each of these projects will contribute significantly to how people can be supported in learning Gaelic. 

“For Gaelic to have a sustainable and vibrant future we have to ensure that learners at every level get high quality education, resources and support. It is therefore important that, as well as delivering events and activities, we invest in support for the Gaelic language for children with specific needs, and give our teachers the best possible training.

“Immersing trainee teachers in Gaelic speaking communities will not only develop their language skills but will build their confidence in the practical use of it in day to day life. They can then pass on their own experience of the place Gaelic has in our contemporary society as well as to our cultural heritage to their pupils throughout their careers.” 

Bòrd na Gàidhlig Ceannard (CEO), John Angus MacKay added:

“It is very encouraging to see these strategic educational projects receiving funding from Scottish Government.  

“They are important steps to creating a sustainable future for Gaelic-medium education and to meeting the need identified in the National Gaelic Language Plan to double the number of children entering Gaelic-medium education.”

The projects receiving funding are:

  • £20,000 to provide additional support to learners: Bòrd na Gàidhlig will address the growing demand for resources to support children with additional learning needs and this funding will enable research into those needs and produce a comprehensive training manual to ensure support is available for children at every level of their education.
  • £20,000 to publish Prelim Papers for Gàidhlig and Gaelic Learner at Standard Grade / Higher stages and an audit of Additional Support Needs: Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig is creating a suite of prelim papers for Gaelic for both Fluent and Learner streams. It will look into what resources are needed to better help children with additional support needs in Gaelic Medium Education units and how that could be best delivered.
  • £25,000 for Fèisgoil Tutor Training and Fèisgoil Pilot Projects: Fèisean nan Gàidheal will use the funding to expand its ongoing work and provide more opportunities to schools, both with Gaelic and without, to learn the language.
  • £13,000 to give Learning Support for Edinburgh School Pupils: City of Edinburgh Council will receive additional learning materials which will help the expanding school role at the new standalone school at Bonnington.
  • £10,000 for Gaelic summer school places for teacher training students: Glasgow University continues to develop the very successful summer school for those learning Gaelic and those on teacher training in conjunction with Bòrd na Gàidhlig on behalf of all the bodies providing teacher training in Gaelic.  The summer school will allow students the opportunity to work and live in a Gaelic community as part of their learning. It is a common practice in language studies but has not been made available to those learning Gaelic before. The summer school is a step to address this and those who have attended have highlighted it as fundamental to their development. 

£5,000 to Gaelic @ The university of Glasgow initiatives: The University of Glasgow will use the funding to capitalise on progress in embedding Gaelic into its corporate work since the appointment of a Gaelic officer. It will support activities to take the language into the local community and to build on relations with Irish colleagues.

Adhartas don Ghàidhlig

Tha clann a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig gu bhith buannachd bho pròiseactan ùr.

A’ bruidhinn aig an àrd-choinneamh air foghlam Gàidhlig ann an Dùn Èideann an-diugh dh’innis Alasdair Allan, am Ministear airson Ionnsachadh, Saidheans agus cànain na h-Alba, gum bi taic de £90,000  a’ dol gu   sia pròiseactan Gàidhlig. 

Am measg nam pròiseactan tha:  

     ● sgoiltean samhraidh ann an coimhearsnachdan Gàidhlig do thidsearan fo thrèanadh

     ● rannsachadh ùr air mar às fhèarr cuideachadh a thoirt do sgoilearan a dh’fheumas taic fa-leth   

     ● agus leasachadh do fo-phàipearan deachainn Gàidhlig

Thuirt Alasdair Allan:

“Bheir gach pròiseact cuideachadh sònraichte do luchd ionnsachaidh na Gàidhlig.

“Ma tha a’ Ghàidhlig gu bhith seasmhach agus fallain san àm ri teachd tha e deatamach gu bheil foghlam, goireasan agus taic aig àrd ìre rim faotainn do luchd ionnsachaidh aig gach ìre. A bharrachd air a bhith a’ cur air dòigh tachartasan, tha e cudromach gu bheil cuideachadh ann an saoghal na Gàidhlig do chloinn a dh’fheumas taic fa-leth agus gu bheil trèanadh ann airson ar tidsearan.

“Chan e a-mhàin gum faigh tidsearan fo thrèanadh an cuid sgilean Gàidhlig a leasachadh le bhith am bogadh ann an coimhearsnachdan Gàidhlig ach, bheir e misneachd agus eòlas dhaibh a bhith a’ cleachdadh a’ chànain gach latha. A bharrachd air a seo gheibh iad eòlas agus tuigse air àite na Gàidhlig nar  dualchas anns an latha an-diugh. Leis a seo, bidh iad comasach sgoilearan a theagasg anns na bliadhnaichean a tha romhpa.”  

Thuirt Ceannard Bòrd na Gàidhlig, Iain Aonghas MacAoidh:

“Tha e air leth brosnachail gu bheil Riaghaltas na h-Alba a’ toirt maoin do phròiseactan foghlam.

“Bidh seo uabhasach cudromach a thaobh foghlam Gàidhlig a neartachadh san àm ri teachd agus an àireamh de sgoilearan ann am foghlam Gàidhlig a dhùblachadh, mar a tha air ainmeachadh anns am Plana Nàiseanta Cànain Gàidhlig.” 

Tha a’ mhaoin airson na pròiseactan a leanas:

£20,000 do Bhòrd na Gàidhlig airson goireasan ùr do luchd-ionnsachaidh a dh’fheumas taic fa-leth. Bidh rannsachadh air a dhèanamh air an taic a tha a dhìth agus bhon seo thèid  stiùireadh   a chruthachadh airson gum bi taic ri fhaotainn do chloinn aig gach ìre foghlaim

● £20,000 airson fo-phàipearan deuchainn Gàidhlig fhoillseachadh airson na h- Ìre Choitchinne agus Àrd Ìre agus airson rannsachadh a dhèanamh air clann a dh’fheumas taic fa-leth. Tha Stòrlann Nàiseanta na h-Alba a’ cruthachadh fo-phàipearan deachainn Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus fileantaich. Ni an rannsachadh sgrùdadh air na goireasan a tha a dhìth airson clann a dh’fheumas taic fa-leth agus mar às fhèarr  seo a choileanadh.

● £25,000 airson Trèanadh Oide Fèisgoil agus Pròiseactan Ùr Fèisgoil. Cleachdaidh Fèisean nan Gàidheal an t-airgead airson obair a leudachadh agus barrachd chothroman a thoirt do sgoilearan, aig a bheil agus nach eil Gàidhlig, a’ chànan ionnsachadh.

● £13,000 Taic Ionnsachaidh do Sgoilearan Dhùn Èideann. Gheibh Comhairle Baile Dhùn Èideann stuth ionnsachaidh a chuideachas leis an àireamh de sgoilearan a bhios aig an sgoil ùr aig Taobh na Pàirce.

● £10,000 airson sgoiltean samhraidh Gàidhlig do thidsearan fo thrèanadh. Ag obair le Bòrd na Gàidhlig tha Oilthigh Ghlaschu a’ leasachadh sgoiltean samhraidh do luchd ionnsachaidh na Gàidhlig agus tidsearan fo thrèanadh. Bheir na sgoiltean samhraidh cothrom do thidsearan obair agus fuireach ann an coimhearsnachd Gàidhlig  fhad ’s a tha iad ag ionnsachadh. Ged a bhios seo a’ tachairt mar thà airson cànain eile, seo a’ chiad turas a tha an leithid air a chur air dòigh dhan Ghàidhlig. ’S e ceum air leth cudromach a tha seo agus tha iad sin a bha an làthair air na cùrsaichean thuige seo air bruidhinn air cho feumail ’s a bha iad.

● £5,000 gu Gaelic @The University of Glasgow. Airson cur ri adhartas Oifigear Gàidhlig an Oilthigh le inbhe na Gàidhlig àrdachadh ann an obair corporra an Oilthigh. Bheir e taic do dh’iomairtean a tha a’ toirt Gàidhlig dhan choimhearsnachd agus ceanglaichean a bhrosnachadh le co-obraichean ann an Èirinn.