Investing in the future of Gaelic

0
762

Gaelic version below this article

A ground-breaking project to develop a comprehensive dictionary of Scottish Gaelic received a £2 million boost today as part of a package of funding announced by the First Minister to help secure the future of the language.

First Minister Alex Salmond revealed the financial commitment, to come from the Scottish Funding Council (SFC), on a visit to Sabhal Mòr Ostaig on Skye – a partner college within the University of the Highlands & Islands and the first in Scotland to teach solely in Gaelic.

 

The compilation of the dictionary – Faclair na Gàidhlig – is managed by the college in partnership with the Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and Strathclyde and aims to produce a historical dictionary of Gaelic comparable in value and status to those available for Scots (Dictionary of the Older Scottish Tongue) and English (Oxford English Dictionary).

The dictionary will provide a new understanding of the structure, variations and development of Gaelic through its use in speech, literature, song and place names.

Read more details of the funding announcement in today’s SFC news release http://www.sfc.ac.uk/newsinformation/mediacentre/press_releases/2013/PressReleases_SFCPR062013.asp

The First Minister also announced further funding from the Scottish Government, of £100,000 and £25,000 respectively, to support a National Sound Archive for Scotland and for the FilmG 2014, Scotland’s national Gaelic film competition, which aims to develop new talent for Gaelic channel BBC ALBA and produce significant new Gaelic content online.

The First Minister also announced further funding from the Scottish Government, of £100,000 and £25,000 respectively, to support a National Sound Archive for Scotland and for the FilmG 2014, Scotland’s national Gaelic film competition, which aims to develop new talent for Gaelic channel BBC ALBA and produce significant new Gaelic content online.

The National Library of Scotland is working with Tobar an Dualchais, based at Sabhal Mòr Ostaig, on the pilot of a sound archive project. The Tobar an Dualchais team has past experience in this field having digitised, catalogued and preserved audio recordings from across Scotland dating back more than 80 years.

To date, the Tobar an Dualchais/Kist o Riches project has seen 33,000 recordings digitised– with some 50 people having worked on the project so far, often employed at home in some of Scotland’s most economically fragile areas.

MG Alba aims to encourage more young people to engage in Gaelic filmmaking through its annual FilmG competition, which is delivered by Cànan, the multimedia company owned by Sabhal Mòr Ostaig. The latest Government funding will support the competition’s training programme which will include schools and community-based sessions on story development, filming and editing and master-classes with prominent actors and filmmakers.

The First Minister said:

“The Scottish Government is a strong supporter of our indigenous languages, including Gaelic, and recognises the important cultural and economic benefits that these bring to a vibrant and modern Scotland. We’re committed to working with a range of other public bodies to create a secure future for the Gaelic language. The dictionary initiative will play an important part in that work and I’m delighted that this extra funding has been identified to drive forward the project.

“The work that the Tobar team are doing with the National Library of Scotland on the National Sound Archive certainly is of national importance. The archive will, once complete, allow public access to collections of recordings. Our history is as important as our future and this project will allow people across Scotland and beyond to access these records.

“After five successful years, the FilmG short film competition is now established as one of the country’s best platforms for developing and showcasing Gaelic language films and creative talent and I’m pleased the Scottish Government can again support the training opportunities this year.”

 

A’ daingneachadh soirbheachadh na Gàidhlig
Am Prìomh Mhinistear a’ foillseachadh còrr air £2 mhillean do phròiseactan a chuireas taic ris a’ Ghàidhlig

Fhuair pròiseact innleachdach airson leasachadh a dhèanamh air faclair cuimseach Gàidhlig na h-Alba dearbhadh taice de £2 mhillean an-diugh mar phàirt de phasgan maoineachaidh a dh’fhoillsich am Prìomh Mhinistear gus cuideachadh le bhith a’ daingneachadh soirbheachadh a’ chànain.

Dh’fhoillsich am Prìomh Mhinistear, Ailig Salmond, an dearbhadh ionmhasail, a tha a’ tighinn bho Chomhairle Mhaoineachaidh na h-Alba (SFC), nuair a thadhail e air Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach – colaiste chom-pàirteachaidh ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, agus a’ chiad cholaiste an Alba a tha a’ teagasg sa Ghàidhlig a-mhàin.

Tha a’ cholaiste, ann an com-pàirt le oilthighean Obar Dheathain, Dhùn Èideann, Ghlaschu is Srath Chluaidh, a’ cur an fhaclair – Faclair na Gàidhlig – ri chèile, agus iad ag amas air faclair eachdraidheil Gàidhlig a dheasachadh, faclair a bhios co-ionann a thaobh luach is inbhe ris na faclairean Albais (Dictionary of the Older Scottish Tongue) agus Beurla (Oxford English Dictionary).

Bheir am faclair tuigse ùr seachad air structar, farsaingeachd is leasachadh na Gàidhlig tro chleachdadh cainnte, litreachais, òrain is ainmean-àite.

Leugh tuilleadh mun fhoillseachadh mhaoineachaidh ann am fios naidheachd SFC an-diugh.

http://www.sfc.ac.uk/newsinformation/mediacentre/press_releases/2013/PressReleases_SFCPR062013.aspx

Dh’fhoillsich am Prìomh Mhinistear cuideachd tuilleadh maoineachaidh de £100,000 agus £25,000 fa leth bho Riaghaltas na h-Alba, airson taic a chur ri Tasglann-fuaim Nàiseanta na h-Alba agus ri FilmG 2014, co-fharpais film nàiseanta Gàidhlig na h-Alba, a tha ag amas air tàlant ùr a leasachadh dhan t-sianal Ghàidhlig, BBC ALBA, agus airson fios ùr Gàidhlig air-loidhne a leasachadh.

Dh’fhoillsich am Prìomh Mhinistear cuideachd tuilleadh maoineachaidh de £100,000 agus £25,000 fa leth bho Riaghaltas na h-Alba, airson taic a chur ri Tasglann-fuaim Nàiseanta na h-Alba agus ri FilmG 2014, co-fharpais film nàiseanta Gàidhlig na h-Alba, a tha ag amas air tàlant ùr a leasachadh dhan t-sianal Ghàidhlig, BBC ALBA, agus airson fios ùr Gàidhlig air-loidhne a leasachadh.

Tha Leabharlann Nàiseanta na h-Alba a’ co-obrachadh le Tobar an Dualchais, a tha stèidhichte ann an Sabhal Mòr Ostaig, air pròiseact gus tasglann fuaim a steidheachadh. Tha eòlas aig sgioba Tobar an Dualchais san roinn seo is iad air clàraidhean claistinneach bho air feadh Alba, a’ dol air ais còrr air 80 bliadhna, a thionndadh gu cruth didseatach, a sheòrsachadh is a ghleidheadh.

Gu ruige seo, tha Tobar an Dualchais air 33,000 clàr a thionndadh gu cruth didseatach – agus mu 50 neach air a bhith an sàs sa phròiseact mu thràth, gu bitheanta ag obair bhon taigh ann an cuid de na sgìrean as neo-sheasmhaich gu h-eaconamach ann an Alba.

Tha MG Alba ag amas air daoine òga a bhrosnachadh gu bhith a’ dèanamh filmean Gàidhlig tro a cho-fharpais bhliadhnail, FilmG, a th’ air a lìbhrigeadh le Cànan, companaidh ioma-mheadhain aig Sabhal Mòr Ostaig. Bheir am maoineachadh ùr seo bhon Riaghaltas taic dha prògram trèanaidh na co-fharpais anns am bi sgoiltean agus seiseanan stèidhichte sa choimhearsnachd air leasachadh sgeulachd, filmeadh is deasachadh agus sàr chlasaichean le cleasaichean is luchd-film ainmeil.

Thuirt am Prìomh Mhinistear:

“Tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt taic làidir dha ar cànanan dùthchasach, a’ Ghàidhlig nam measg, agus tha e a’ sònrachadh nam buannachdan a tha iad sin a’ cur ri Alba a tha neartmhor is nuadh-aimsireil. Tha sinn a’ cur romhainn a bhith ag obair le caochladh bhuidhnean poblach eile airson soirbheachadh tèarainte a thoirt dhan Ghàidhlig san àm ri teachd. Bidh iomairt an fhaclair cudromach san obair sin agus tha mi air leth toilichte gun deach am maoineachadh a bharrachd seo a chomharrachadh airson am pròiseact a stiùireadh.

“Tha cudromachd nàiseanta dha-rìribh aig an obair a tha sgioba Tobar an Dualchais a’ dèanamh còmhla ri Leabharlann Nàiseanta na h-Alba co-cheangailte ris an Tasglann-fuaim Nàiseanta. Aon uair ‘s gum bi e deiseil, bheir an tasglann cothrom èisteachd dhan phoball air cruinneachaidhean de chlàraidhean. Tha ar n-eachdraidh a cheart cho cudromach ris na tha air thoiseach oirnn agus bheir am pròiseact seo cothrom dha daoine bho air feadh Alba agus thall thairis na clàraidhean sin a chleachdadh.

“An dèidh còig bliadhna a bha soirbheachail, tha co-fharpais nam filmean goirid, FilmG, stèidhichte a-nis mar aon de na dòighean as fheàrr san dùthaich airson filmean Gàidhlig is tàlant cruthachail a thaisbeanadh agus tha e na thlachd dhomh gun urrainn dha Riaghaltas na h-Alba taic a chur ri na cothroman a-rithist am-bliadhna.”