New Glasgow Gaelic school

0
524

Gaelic translation below

The Scottish Government is investing £800,000 in a new Gaelic school for Glasgow, it was announced today.

The Gaelic Medium Education primary school will be part of the Glendale Campus in Pollokshields. Minister for Learning, Science and Scotland’s Languages Alastair Allan, said:

“The continued increase in demand for Gaelic Medium Education in Glasgow clearly demonstrates that parents are not only recognising the impressive learning benefits that come with a bilingual education, but that we are securing a sustainable and vibrant future for the language in future generations.

“I am delighted to announce this latest funding and look forward to work beginning on the school to create an environment that will inspire pupils and school staff throughout their time there.”

Glasgow’s first Gaelic school, at Woodside, opened in August 2006 and demand for young people to be able to access the curriculum through the medium of Gaelic continues to grow.

Councillor Stephen Curran, Glasgow City Council Executive Member for Education and Young People, said:

“This money is very welcome.  Along with investment from Glasgow City Council the provision will create opportunities for over 200 Gaelic speaking pupils and the new school will help provide progression for teachers in GME by extending their prospects in the city and alleviate the pressure on the Woodside campus.”

Work on the new school is due to begin in September with completion expected in early 2015.

Sgoil Gàidhlig ùr ann an Glaschu

Tha Riaghaltas na h-Alba air maoin £800,000 a chur risansgoil Gàidhlig ùr ann an Glaschu, chaidh  fhoillseachadh an-diugh.

Bidh a’ bhunsgoil na pàirt de dh’ÀrainnGhleannDàil ann am Pollockshields.

Thuirt am Ministear airson Ionnsachadh, Saidheans agus Cànain na h-Alba, Alasdair Allan:

“Tha iarrtas airson foghlam Gàidhlig a’ sìorfhàs ann an Glaschu. Tha seo a’ comharrachadh gu bheil pàrantan ag aithneachadh na buannachdan an-lùibfoghlamdà-chànanach ach cuideachd gu bheil sinn a’ glèidheadhsuidheachadhfallain agus seasmhach airson a’ chànan do ghinealachùr.

“’S ann le fiorthoilicheas a tha mi a’  foillseachadhmaoinùr a chuidicheas le àrainneachd a chruthachadh a bheirmisneachd do sgoilearan agus luchd obrach na sgoile anns na bliadhnaichean a tha romhpa.”

Dh’fhosgail a’ chiad sgoil Gàidhlig, aig Taobh na Coille, anns an Lùnastal 2006 agus bhonuair sin tha iarrtas airson foghlam Gàidhlig do chloinnòga air fàs.

Thuirt an Comhairlaiche Stephen Curran, Ball GnìomhaicheBaileGhlaschu airson Foghlam agus Òigridh

“Tha sinn a’ cur fàilte air an airgead seo. Còmhla ri maoinbhoComhairleBaileGhlaschubheir seo cothromanùr chan e  a-mhàin do 200 sgoilearan Gàidhlig ann an Glaschu ach cuideachd bheir e cothromanùr do thidsearan anns a’ bhaile. Le sgoilùr cha bhith uidhir de dh’impidhga chur  air Àrainn Taobh na Coille.”

Thathar  an dùil gun tòisich obair air an sgoilùr san t-Sultain,  a criochnachadh tràth ann an 2015.